Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Statut

 


STATUT

STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW PIELĘGNIARSTWA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa", w dalszej części określone jest jako „Stowarzyszenie".

2.Stowarzyszenie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 wraz z późniejszymi zmianami), Statutu Stowarzyszenia.

3.Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej   Polskiej,  a jego siedzibą miasto Przeworsk ul. Szpitalna 16.

4.Czas działalności Stowarzyszenia nie jest określony.

5.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

6.Stowarzyszenie może   być   członkiem   krajowych   i międzynarodowych   organizacji społecznych o podobnym profilu działania.

7.Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

8.Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zakres działania Stowarzyszenia

§1.

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie i wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie oraz działanie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i propagowania nowoczesnych strategii zarządzania.

 

§2.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.wzajemne kontakty członków ułatwiające obieg informacji,

2.wzajemną   wymianę   doświadczeń   i osiągnięć   zawodowych   wraz   z   wdrażaniem nowoczesnych procedur i standardów,

3.wspólne rozwiązywanie aktualnych problemów.

4.organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych form szkolenia,

5.wydawanie poradników, materiałów informacyjnych i okolicznościowych,

6.nawiązywanie   kontaktów   z pokrewnymi   Stowarzyszeniami   w   zakresie   zarządzania zakładami opieki zdrowotnej z innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi,

7.współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promocji Stowarzyszenia oraz problematyki, będącej w obszarze jego działania

8.współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz udział w konsultacjach z władzami resortowymi.

9.inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie organizacji pracy i zarządzania.

 

§3.

Zakres działania Stowarzyszenia obejmuje następujące dziedziny:

1.organizację i zarządzanie opieką pielęgniarską/położniczą w zakładach opieki zdrowotnej,

2.wprowadzanie Systemów Zarządzania Jakością i akredytacji,

3.opiniowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w usługach zdrowotnych mających związek z opieką pielęgniarską i położniczą.

4.propagowanie działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§4

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

3.Członkowie dzielą się na:

a)zwyczajnych,

b)honorowych,

c)wspierających.

 

Członkowie zwyczajni

§5

1.Członkiem  zwyczajnym  może  być  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, pełniąca funkcję kierowniczą w pionie pielęgniarskim/ położniczym i akceptująca cele Stowarzyszenia.

2.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3.W przypadku  zaprzestania pełnienia funkcji  kierowniczej   osoba będąca  członkiem Stowarzyszenia, jeśli nie złoży pisemnej rezygnacji, nadal pozostaje jego członkiem.

 

§6

Członek zwyczajny ma prawo:

a)czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

b)udziału w ogólnych zebraniach z głosem decydującym,

c)udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zarządu i regulaminami,

d)wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,

e)korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustalonymi przez odpowiednie władze Stowarzyszenia.

 

§7

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a)brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

b)przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu.

 

Członkowie honorowi

§8

 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§9

1.Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

2.Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Członkowie wspierający

§10

1.Członkiem   wspierającym   może   być   osoba   fizyczna   lub   prawna   zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inną pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia.

2.Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

 

§11

Członek honorowy i wspierający posiada prawa określone w § 6 punkty od c do e.

 

§12

1.Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.

2.Członek wspierający winien regularnie wywiązywać się  z deklarowanego wsparcia
i przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

Ustanie członkostwa

§13

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2.skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia lub zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,

3.podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu z tym zastrzeżeniem, że :


1)wykluczenie jest bezwarunkowe i automatyczne w przypadku:

a)rażącego naruszenia statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia,

b)działania na szkodę Stowarzyszenia,

2)w przypadku naruszenia statutu, regulaminów lub uchwał władz, które nie nosi znamion naruszenia rażącego wykluczenie może nastąpić za uprzednim bezskutecznym upomnieniem wzywającym do zaprzestania naruszeń.

4.wykluczenia na skutek utraty praw publicznych,

5.utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

6.śmierci osoby fizycznej,

7.pozbawienia prawa wykonywania zawodu, orzeczenia o czasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej i pełnienia funkcji kierowniczych, ukarania za  wykroczenia  zawodowe  przez  Sądy  Okręgowe   Pielęgniarek   i   Położnych  lub Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych

 

§14

1.  Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały o pozbawieniu członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o ustaniu członkostwa.

2.Odwołanie   rozpatrywane  jest   na   najbliższym   Walnym   Zgromadzeniu   Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

3.Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

4.Członek honorowy może zostać odwołany na takich samych zasadach jak członek zwyczajny.

 

§15

Członek, który z własnej woli wystąpił ze Stowarzyszenia lub został skreślony z powodu niepłacenia składek ma prawo do ponownego wstąpienia na ogólnych zasadach.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16

1.Władzami Stowarzyszenia są:

a)Walne Zgromadzenie Członków

b)Zarząd 

c)Komisja Rewizyjna

2.Kadencja wybieralnych  władz Stowarzyszenia trwa 4 lata,  a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością   głosów.    W przypadku    ustąpienia,    wykluczenia    lub    śmierci    członka wchodzącego w skład władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, uzupełnienie składu odbywa się na zasadach określonych w§ 16 ust. 2. Na czas przejściowy tj. do czasu zebrania   Walnego   Zgromadzenia   Członków   Zarząd   powołuje   spośród   członków zwyczajnych Stowarzyszenia tymczasowych członków. Władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje do momentu powołania nowych Władz.

3.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te same funkcje pełnić nie dłużej niż trzy następujące po sobie kadencje.

4.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności:

a)w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b)w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,

c)głosowanie może odbywać się drogą korespondencyjną,

d)w sprawach dotyczących wyboru władz Stowarzyszenia zarządza się głosowanie tajne na żądanie 1/10 władz Stowarzyszenia.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§17

1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Walne Zgromadzenia są:

a)Zwyczajne:

-sprawozdawcze,

-sprawozdawczo-wyborcze,

b)Nadzwyczajne.

3.Walne Zgromadzenia zwyczajne - sprawozdawcze odbywają się jeden raz w roku, a sprawozdawczo - wyborcze co 4 lata.

 

§18

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

a)z inicjatywy Zarządu,

b)na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)na pisemne  żądanie   10  %  zwyczajnych członków  Stowarzyszenia,  z podaniem
proponowanego porządku dziennego zgromadzenia.

 

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 30 dni od
daty złożenia wniosku do Zarządu.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§19

1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2.Zawiadomienie zawiera określenie miejsca, dnia i godziny zebrania oraz przewidywany porządek dzienny.

3.Zawiadomienie    zostaje    dostarczone    wszystkim    członkom    Stowarzyszenia    za pośrednictwem poczty oraz ogłoszone w widocznym miejscu w lokalu Stowarzyszenia.

 

§20 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a)uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia,

b)uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia,

c)wybór Prezesa Stowarzyszenia,  Zastępców Prezesa i dwóch członków Zarządu, Sekretarza Zarządu, Skarbnika Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej,

d)zatwierdzenie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności innych władz Stowarzyszenia,

e)uchwalanie budżetu,

f)zatwierdzanie corocznych bilansów, przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu, zatwierdzanie preliminarza budżetowego,

g)ustalenie znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia,

h)nadawanie godności członka honorowego,

i)podejmowanie na wniosek  Komisji Rewizyjnej uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi,

j)uchwalanie statutu i jego zmian.

k)rozstrzyganie w sprawach odwołań członków od decyzji Zarządu,

l)rozpatrywanie    odwołań    od    decyzji    Zarządu    w przedmiocie    skreślenia    lub wykluczenia,

m)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzenia likwidacji i przekazania majątku,

n)podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

o)zbycie majątku nieruchomego,

p)ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

 

Zarząd

§21

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2.Zarząd Stowarzyszenia składa się z:

-Prezesa,
-Pierwszego Zastępcy
-Prezesa, Drugiego
-Zastępcy Prezesa,
-Sekretarza Zarządu,
-Skarbnika Stowarzyszenia
-Dwóch Członków Zarządu wybranych w głosowaniu jawnym Stowarzyszenia.

3.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§22 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

b)realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia,

c)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz ,

d)zwoływanie walnych zgromadzeń,

e)przyjmowanie nowych członków - zwyczajnych i wspierających i podejmowanie decyzji o ich wykluczeniu lub skreśleniu,

f)prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

g)opracowanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia i zatwierdzanie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia,

h)opracowywanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej,

i)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,

j)rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

k)organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

l)podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń i organizacji zagranicznych i krajowych,

m)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§23 

1.Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników' i tworzyć
Biuro.

2.Pracowników Biura zatrudnia Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

§24 

1.Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzech, nie więcej niż pięciu członków, w tym przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3.Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

4.Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.

 

§25 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu,

b)przedkładanie    sprawozdań    z przeprowadzonych    kontroli    oraz    występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków,

c)uchwalanie zgodności uchwał ze statutem,

d)dokonywanie oceny projektów budżetów i bilansów,

e)wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

f)składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I FUNDUSZE

§26

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)składki członkowskie,

b)dochody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody,

c)wpływy z działalności gospodarczej,

d)zapisy, darowizny, subwencje, spadki,

e)inne wpływy i dochody.

3.Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe.

4.Członkowie   Stowarzyszenia  nie   mogą być   wynagradzani   za  wykonywanie   swych obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach.

5.Nie  dotyczy  to   zwrotów  kosztów  własnych  członków  (np.   przejazd)  związanych z wykonywaniem uchwały Zarządu oraz wynagradzania osób pozostających w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem, a także członków będących ekspertami i doradcami.

6.Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

7.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I-go kwartału każdego roku.

8.Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

 

§27

1.Stowarzyszenie   prowadzi    gospodarkę    finansową   zgodnie    z    obowiązującymi przepisami.

2.Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia.

3.Decyzje  w  sprawie nabywania,  zbywania i  obciążania majątku  Stowarzyszenia wymagają uchwały Zarządu z zastrzeżeniem § 20.

 

ROZDZIAŁ VI REPREZENTACJA

§28 

1.Do składania oświadczeń woli. w przedmiocie praw majątkowych do 5000 zł (pięć tysięcy złotych) wymagany jest podpis Prezesa.

2.W przedmiocie praw majątkowych powyżej 5000 zł i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane jest działanie 2 osób:

-Prezes Zarządu i jego Zastępca łącznie
albo

-Prezes Zarządu i jeden Członek Zarządu łącznie
albo

-Zastępca Prezesa i jeden Członek Zarządu łącznie
albo

-Prezes Zarządu i Pełnomocnik w granicach umocowania.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§29

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez   Walne   Zgromadzenie    Członków   wymaga   kwalifikowanej    większości   2/3 większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji  Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

1.Statut   wchodzi   wżycie   po   uprawomocnieniu   się   postanowienia   o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

2.Po  uprawomocnieniu   się  postanowienia  o zarejestrowaniu,   Stowarzyszenie  uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność.

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna