Dodaj do ulubionych | Mapa strony

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PROFESJONALIZM W CODZIENNYM

DZIAŁANIU

Konferencja SMP

Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa zaprasza pielęgniarki i położne na coroczną konferencję naukowo szkoleniową pod hasłem:

„ Zarządzanie podmiotem leczniczym w świetle wymogów współczesnej kompleksowej opieki medycznej”

 

Termin i miejsce konferencji:

 20-22.04.2012r Centrum Konferencyjne Warszawa ul. Edisona 2

 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo – Szkoleniowej ,, Zarządzanie podmiotem leczniczym w świetle wymogów współczesnej kompleksowej opieki medycznej”, która odbyła się 20-22.04.12 r  w Centrum Konferencyjnym „Szkolenie- Doradztwo” przy ulicy Edisona 2 w Warszawie.

Organizatorem konferencji był Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa.

 

"Ludzie pójdą za Tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem"  - Karnegie

 

Patronat honorowy nad konferencją objęły:

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych i  Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 

Patronat medialny:

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej

 

Konferencje organizowane przez zarząd SMP odbywają się corocznie. Zawsze przyświeca im cel zwrócenia uwagi na rozwój pielęgniarstwa i nowoczesnych metod zarządzania opieką pielęgniarską. W tym roku SMP miało zaszczyt gościć 15 znakomitych prelegentów i 98 uczestników.

20.04.12r.  konferencję rozpoczęła Pani Prezes SMP Marzanna Pelc witając  zaproszonych gości, prelegentów, uczestników i sponsorów.

 Pani Prezes była moderatorem wszystkich sesji.

Pierwsza sesja rozpoczęła się wystąpieniem Prezesa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 dr n. med. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Pani Grażyny Rogali – Pawelczyk, na temat ,, Zawód pielęgniarki i położnej w świetle aktualnych przepisów prawnych”. Uczestnicy z zainteresowaniem przysłuchiwali się wypowiedziom Pani Prezes, gdyż wiele zmian prawnych wymaga wciąż prawidłowych interpretacji i szkoleń na poziomie placówek medycznych będących świadczeniodawcami. Uwzględniła zawiłości dotyczące nowelizacji Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych oraz Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych w kontekście Ustawy o działalności leczniczej oraz Praw pacjenta i Rzecznika praw pacjenta. Zwróciła uwagę na niespójność prawa w zakresie wykonywania zawodów pielęgniarki  i położnej i poinformowała jakie w związku z tym NRPiP podjęła działania tj.: z jej inicjatywy powołano dwa zespoły tj.:  „ Zespół do spraw analizy i oceny ustaw i rozporządzeń związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej” oraz „ Zespół do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego”. Oba Zespoły zostały powołane Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.04.2012r.

W imieniu Zespołu RN4CAST PL dr hab. Maria Kózka oraz dr Teresa Gabryś z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Wydziału Nauk o Zdrowiu  zaprezentowały wyniki projektu tj.:

,, Opinia zatrudnionych pielęgniarek polskich o szpitalu jako miejscu pracy”

,, Wybrane czynniki determinujące jakość opieki w opinii pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach polskich”

Na szczególną uwagę zwróciły uwagę odpowiedzi pielęgniarek w 15- tu badanych krajach w tym i Polski na pytanie – dlaczego poleciłyby szpital jako miejsce pracy ?

pielęgniarki wskazywały:

- elastyczny plan pracy

- samodzielność zawodową

- organizację pracy

- wyposażenie stanowisk pracy

Wyniki badań jednoznacznie wskazują że oczekiwania środowiska pielęgniarskiego w stosunku do zarządzających placówkami ochrony zdrowia dotyczą nowoczesnych metod zarządzania a nie jak w powszechnie przyjętej opinii wysokiej płacy. Co oczywiście tez nie jest bez znaczenia ale wymieniane dopiero na 7 miejscu. Po tej prezentacji rozległ się szmer na sali, który świadczył o tym, iż wyniki badań należałoby szerzej rozpropagować i to nie tylko w naszym środowisku.

Drugi i trzeci dzień konferencji podzielono na dwie sesje.

Pierwszą sesję swoim wystąpieniem rozpoczęła Pani mgr Jolanta Skolimowska zastępca dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Dotyczyło Ustawy o działalności leczniczej w aspekcie projektu Rozporządzenia MZ w sprawie ustalania Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

Bardzo wiele obiecywaliśmy sobie po tym wykładzie, niestety  prace dotyczące zmian  projektu zostały przesunięte w czasie. Prawdopodobnie Rozporządzenie wejdzie w życie 1.07.2012r. Stwierdzono iż w momencie przekształceń w ochronie zdrowia, takie narzędzie w polityce etatowej menedżerów byłoby bardzo pomocne.

Szczególnie, że obecnie podkreśla się konieczność otoczenia opieką w zakresie leczenia, pielęgnowania, pomagania i wspierania nie tylko pojedynczej osoby – obserwuje się zwrot w budowaniu związków z jej rodziną i zbiorowością. Nasuwa się pytanie: Czy w naszym kraju z tak wymagającym społeczeństwem znajdziemy wystarczającą ilość kadry, aby zapewnić jakiekolwiek normy ?. Nasza opinia jest taka, iż powinniśmy się skupić na tym, aby młodzi ludzie zechcieli wybierać zawód pielęgniarki i położnej w takiej ilości, aby mówić o jakichkolwiek normach, co z tego, że teoretycznie normy będą, a my już dzisiaj borykamy się z brakiem pielęgniarek na rynku pracy i to właśnie jest dylemat teraźniejszy dla naszych zawodów. Trzeba skupić się na promocji zawodów , pokazać atrakcyjność naszej pracy. Do edukacji społeczeństwa w tym aspekcie potrzebne są nam rozwiązania systemowe. 

W dalszej części wykładowej skoncentrowano  się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem w pielęgniarstwie, wskazując na istotę nowoczesnego modelu zarządzania.

 Rolą menedżera jest zarządzanie zasobami ludzkimi co w praktyce oznacza osiąganie celów przy pomocy ludzi. Polityka personalna każdej firmy to analiza posiadanego potencjału ludzkiego. Współczesne firmy muszą reagować na zmiany otoczenia ponieważ zdają sobie sprawę iż  w osiąganiu sukcesów organizacji kluczową rolę odgrywają pracownicy.

Dzięki kompetencjom tj. kwalifikacjom i umiejętnościom kadry pracowniczej firmy stają się ,,silne”. Podkreślić należy że ,niewątpliwie duży wpływ na poprawę jakości usług medycznych mają działania pielęgniarek i położnych.

Wystąpienie prof. nadz. Jarosława Fedorowskiego, Prezesa Polskiej Federacji Szpitali, Gubernatora Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, wszystkich zaciekawiło nowatorskim spojrzeniem na temat:

- "Rola pielęgniarek zarządzających w szpitalu z perspektywy doświadczeń międzynarodowych"

 Pan profesor zwracał uwagę na fakt przemian w ochronie zdrowia za którymi, jak podkreślał równocześnie powinny pójść  zmiany co do funkcji i roli pielęgniarstwa.

 Chcąc profesjonalnie wypełniać role zawodowe należy wykazać się umiejętnościami dostosowania się do zachodzących zmian w otoczeniu, a także racjonalnego wykorzystania umiejętności zarządczych.  Każdy pracownik ochrony zdrowia zarządza z perspektywy zajmowanego stanowiska zatem elementarną wiedzę w tym zakresie należy ciągle uaktualniać aby móc zapewnić bezpieczeństwo personelowi i pacjentom oraz zachować  wysoką jakość świadczonych usług.

Mgr Dorota Kiliańska Prezes PTP, członek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, koordynator Projektu Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej, Przewodnicząca Rady ds. ICNP przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Członek zarządu Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarskich zaprezentowała wyniki prac nad

 ,, Międzynarodową klasyfikacją Praktyki Pielęgniarskiej ICNP”

Podsumowując wystąpienie można powiedzieć, że brak opisu ( w kontekście pielęgniarstwa) zjawisk dotyczących pacjenta oraz interwencji pielęgniarskich  i ich rezultatów zrodziła potrzebę stworzenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP oraz że,

współczesne pielęgniarstwo wymaga dobrych systemów informatycznych przydatnych w przetwarzaniu i transmitowaniu danych. Zapewnienie dostępności w tym zakresie oraz ujednolicenie terminologii zawodowej przyczyni się to do zapewnienia kontynuacji opieki w świetle praw pacjenta w trans-granicznej opiece zdrowotnej.

SMP miało przyjemność gościć również mgr Aleksandrę  Śnieg Wiceprezesa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, której wystąpienie korespondowało  ściśle z tematyką konferencji a zatytułowane było ,, Zadania kadry kierowniczej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych”.

Pani Wiceprezes przypomniała, iż dbałość o poziom obsad pielęgniarskich oraz pozyskiwanie kadry o pożądanych kwalifikacjach jest podstawowym zadaniem kadry kierowniczej.

Doskonalenie zawodowe to obowiązek i prawo, ale również odpowiedzialność. W krótkich słowach zostały pokazane definicje kompetencji i kwalifikacji zawodowych np.

- ,, kompetencje to suma wiedzy, umiejętności i postaw..” ale nie są to cechy stałe

- ,, kwalifikacje to wykształcenie i staż pracy ( doświadczenie zawodowe).

W podsumowaniu usłyszeliśmy, że bez kompetencji nie wykorzystamy swoich kwalifikacji więc podkreślić należałoby wagę polityki stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w każdej instytucji.

Podsumowując pierwszą sesję Pani mgr Maryla Serafinowicz w swojej prezentacji pt. "Roczna ocena kompetencji – Model Centrum Zdrowia Dziecka" podkreśliła, że ocena pracownicza jako narzędzie to ocena wartościująca, powstająca w trakcie spotkania przełożonego z podwładnym pracownikiem.

 Podczas oceny następuje przekazanie informacji na temat jakości realizowanych działań zawodowych na określonym stanowisku pracy w odniesieniu do ustalonego wzorca wymagań.

 Akceptowalna ocena to metoda zarządcza kierownictwa, która świadczy o kulturze organizacyjnej firmy.

 

Rok 2011 to wiele nowelizacji prawnych dlatego w drugiej sesji organizatorzy zaprosili  do wystąpienia profesjonalistów z innych dziedzin.

 Doktor nauk prawnych Pani Sędzia Anna Dalkowska wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Dyplomacji w Gdyni  przedstawiła temat ,, Pielęgniarka i położna funkcjonariuszem publicznym”.

 Pani Sędzia pokazała uczestnikom konferencji nowy wymiar i rangę zawodu pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarka i położna podczas wykonywania czynności zawodowych, narażone są coraz częściej na niebezpieczeństwa ze strony pacjenta wobec tego dostrzeżono potrzebę ustanowienia nowej ochrony prawnej dla tych zawodów.

Ponieważ od 1.01.2012 r weszła w życie Ustawa z dn. 15.07.2011 r O Zawodach Pielęgniarki i Położnej, która chroni pielęgniarkę i położną jak funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Jednakże ograniczono tę  ochronę do pewnej kategorii czynności zawodowych co znacznie utrudnia sądom rozstrzyganie w tym zakresie. Obecnie w kraju toczy się 3 sprawy wniesione przez personel pielęgniarski przeciwko agresywnym pacjentom i po ich rozstrzygnięciu mamy nadzieję na utworzenie praktycznych rozwiązań w postaci wypracowanych metod działania. Dowiedzieliśmy się też że dzięki m.inn. również naszym staraniom jest kilka zgłoszeń pielęgniarek i położnych chętnych do sprawowania funkcji biegłych sądowych w zakresie pielęgniarstwa. Życzymy sobie aby było ich wielu.

Kolejne wystąpienia dotyczyły odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki i położnej w świetle nowelizacji  Ustaw: „O Samorządzie Pielęgniarek i Położnych” oraz „ O Zawodach Pielęgniarki i Położnej” a także w świetle Kodeksu Etyki Zawodowej pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Temat ,, Instytucja Rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w prewencji wykroczeń zawodowych”

 przedstawiła mgr Dorota Tekiela z-ca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, z-ca dyr., ds. pielęgniarstwa Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach, wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii  i Prawa w Kielcach oraz Uniwersytetu im Kochanowskiego w Kielcach.

Temat ,, Instytucja Sądu Pielęgniarek i Położnych w budowaniu wizerunku zawodowego” przedstawiła Pani Halina Boniecka Przewodnicząca Sądu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego mgr Leokadia Jędrzejewska przedstawiła prezentacje na temat ,, Zmiany w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem”.

Przy okazji tej prezentacji okazało się iż jest potrzeba jego kontynuacji i rozszerzenia w związku z tym podjęto myśl o utworzeniu odrębnej sesji poświęconej położnictwu.

Konferencja SMP nie mogłaby się odbyć bez tematyki jakości wobec powyższego organizatorzy poprosili o wystąpienie mgr Michała Bedlickiego Kierownika działu standaryzacji w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z prezentacją

pt. ,, Ocena i monitorowanie jakości opieki zdrowotnej – aktualne doświadczenia i perspektywy rozwoju” 

Koncepcja zarządzania jakością usług świadczonych na rzecz pacjenta powinna być dostosowana do obecnych czasów – czasów zmian. Zwrócono uwagę  na korzyści wynikające z adaptacji sprawdzonych wzorców organizacyjnych. Wytyczone prawne kierunki rozwoju jakości w ochronie zdrowia poprzez pryzmat systemu akredytacji i certyfikacji powinny być uwarunkowane praktycznymi działaniami doskonalącymi zarządzanie.

Metody oceny zewnętrznej systemu zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej przedstawiła mgr Urszula Kukulska pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania jakością w SPZOZ        w Przeworsku. W swoim wystąpieniu pt ,, ISO – akredytacja – cechy wspólne / różnice – doświadczenia własne” zwracała uwagę na różnice i podobieństwa pomiędzy   normą ISO i wymaganiami standardów akredytacyjnych.  Autorka prezentacji uwypukliła fakt, iż relacja pomiędzy standardami nie jest relacją jeden do jednego lecz jest to relacja wiele do wielu czyli jednemu standardowi w akredytacji odpowiada najczęściej kilka punktów normy i odwrotnie.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników jak również z uznaniem Pana Michała Bedlickiego, który podkreślił fakt że jest to temat bardzo trudny i niewielu osobom udało się tak trafnie go zdefiniować i omówić.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych reprezentowała Marzena Barton z-ca dyr. ds. pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Przestawiła Statut Zrzeszenia oraz  cele i podstawowe zadania. Szczegółowe informacje oraz statut i deklaracje członkowskie można znaleźć na stronie Szpitala w Starachowicach, gdzie znajduje się siedziba Zrzeszenia. Poza tym zaprosiła do współpracy w zakresie prac związanych z nowelizacją Ustawy o Akredytacji Szpitali. 

Podczas konferencji mieliśmy okazję słuchać wystąpień sponsorów konferencji, a byli to :

- Szulke

- Baxter

- Sarstedt

- Profiterm Poland

Organizatorzy Konferencji nie zapomnieli również o strawie dla ducha. Zorganizowano bowiem wspólne wyjście do teatru Roma, na spektakl pod tytułem „ les Miserables”. Była to muzyczna adaptacja powieści Viktora Hugo „Nędznicy”, gdzie w głównych rolach wystąpili m. in. Łukasz Zagrobelny i Damian Aleksander.

Mogli również wymienić doświadczenia i poglądy podczas uroczystej kolacji przy muzyce i dobrym winie.

 

Na zakończenie konferencji, Pani Prezes Marzanna Pelc podziękowała za udział wszystkim gościom, uczestnikom oraz sponsorom . Słowa uznania usłyszeli również  członkowie Zarządu Stowarzyszenia za co wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

Pozdrawiamy serdecznie

i zapraszamy na nasze kolejne konferencje

Marzena Barton i Marzanna Pelc

w imieniu Zarządu

Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa  

 

Metriały konferencyjne do pobrania:

Wymagania normy ISO 9001:2008 oraz Programu akredytacji szpitali Cechy wspólne/różniceDoświadczenia własne – SP ZOZ w Przeworsku

Instytucja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w prewencji wykroczeń zawodowych

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP

Instytucja sądu pielęgniarek i położnych w budowaniu wizerunku zawodowego

Pielęgniarka, położna jako funkcjonariusz publiczny

Opinia zatrudnionych pielęgniarek polskich o szpitalu jako miejscu opieki i pracy, wyniki projektu RN4CAST.

Zmiany w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, matką i noworodkiem w świetle aktualnego prawa. Rola kierowniczej kadry pielęgniarskiej.

Wybrane czynniki determinujące jakość opieki pielęgniarskiej w szpitalach posiadających oddziały ratunkowe. Wyniki projektu RN4CAST.

Zadania kadry kierowniczej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych

Roczna ocena pracownika

karta oceny pracy - ogólna

Dane teleadresowe

ul. Piechowskiego 36

83-400 Kościerzyna